top of page

«Руснак козак українець породи малоросійської», XVII ст.

Український письменник, етнограф та мандрівник Гетьманщини Климентій Зиновіїв (серед. XVII ст. – після 1717) в своїх віршах чудово розрізняв українську та російську національності, так само як і мови. В одному з віршів він стверджував, що шлюби між людьми різних порід закінчуються недобре, і радив змішуватися лише з людьми своєї народності:"Ω иновЂрнои εдно́и пε(р)со́нЂ мε(ж)ду му́жε(мъ) и жεно́ю: то ε(ст) [напри́кла(д)] кгды бываε(т) часо(м) мужъ ляхъ [католик] а жεна̀ бл̃гоч(с)ти́ваA [православна]; або жεна нεбл̃гоч(с)ти́ваA а му(ж) бл̃гоч(с)ти́вы(и), а хоча(и) и обо́ε бл̃гоч(с)ти́выε да нε ε(д)ныхъ людε(и): сы́рЂчъ му(ж) будε(т) моска(л) а́бо литви́нъ або̀ бо(и)ко або цы́га(н), і́ли тε(ж) з(ъ) жы́да пεрέхры(ст), ілѝ за(с) жона̀ таковы(х) людε(и), а ω(н) правдивы(и) [чистокровний] руснакъ козакъ украи́нεцъ поро́ды малоро(с)си(и)ско(и)".


 

Джерело: Зіновіїв Климентій. Вірші. Приповісті посполиті / Підг. тексту І. П. Чепіги. — К.: Наукова думка, 1971. — с. 131-163.


Comments


bottom of page